مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
WP-Small - (Best Starter Plan) 1GB SSD Storage, with up to 10,000 Pageviews/Mo.

WP-Standard - (Best Value Plan) 5GB SSD Storage, with up to 50,000 Pageviews/Mo.

WP-Large - (Most Powerful Plan) 10GB SSD Storage, with up to 100,000 Pageviews/Mo.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (100.26.179.196) وارد شده است.